(1)
Starchenko, I.; Vynnyk, N.; Sovhyria, S.; Filenko, B.; Proskurnia, S.; Royko, N.; Khazanov, A. GOODPASTURE SYNDROME: CASE REPORT. MEP 2019, 23, 56-59.