THE TYPICAL PATHOCHEMICAL REACTIONS OF THE DAMAGING IMPACT OF DETERGENTS AS SOURCES OF RADIOTOXINS

  • T.M. Popova Kharkov Medical Academy Postgraduate Education, Kharkov, Ukraine
  • N.V. Zharova Kharkov National Medical University, Kharkov, Ukraine
  • I.L. Kolesnik Kharkov National Medical University, Kharkov, Ukraine
  • A.V. Apolonina Kharkov Medical Academy Postgraduate Education, Kharkov, Ukraine
  • V.V. Pogorelov Kharkov Medical Academy Postgraduate Education, Kharkov, Ukraine
  • A.V. Titkova Kharkov Medical Academy Postgraduate Education, Kharkov, Ukraine
  • I.Yu. Bagmut Kharkov Medical Academy Postgraduate Education, Kharkov, Ukraine
  • V.I. Zhukov Kharkov National Medical University, Kharkov, Ukraine
Keywords: surfactants, detergents, free radical oxidation processes, radiotoxins

Abstract

The mechanism of biological impact of detergents to the organisms of laboratory animals was researched. The detergents have properties of surface active agents and stimulate the reactions of free radical oxidation of lipids. This causes to the accumulation of peroxides, hydroperoxides and free radicals, diene conjugates, malonic dialdehyde. At the same time, propionic and acetic aldehyde, acetone, alcohols and other low-molecular-weight metabolites are formed by microsomal oxidation of the detergents. All these products are emitters of radiotoxins. The accumulation of peroxides, hydroperoxides and free radicals, malonic, acetic, propionic aldehydes, acetone, alcohol leads to depletion of the antioxidant system, i.e. the concentrations of SH - group, glutathione, vitamin C, haptoglobin, epinephrine, norepinephrine, microelements Fe2+, Cu2+, Mg2+ are reduced in the organs of the animals. The activity of catalase, peroxidase, glutathione peroxidase, lactate dehydrogenase, monoamine oxidase, ceruloplasmin, Ca2 +, Mg2 + -ATPase is decreased in organisms of experimental animals are treated by surface active agents for a long time. Activity of marker enzymes of cytoplasmic membranes – Na +, K + - ATPase, adenylate cyclase is decreased by disturbance of membrane structure, quantitative and qualitative changes of characteristics of the phospholipid layer. Radiomimetic action of the detergents such as stimulation of free radical pathology in the organism is a conceptual model of the mechanism of their biological action.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Abramzon A.A. Poverchnostno-aktivnye veschestva. Svoystva i primenenie. -L.: Chimiya, 1988. 304 s.
2. Vladimirov Yu.A., Olenov V.I., Gavrilov V.B. Svo-bodnye radikaly i chemilyumineszenziya v lipidach biologicheskich membran // Svobodnoradikal'noe okis-lenie lipidov v norme i patologii. Moskva. - 1976. - S. 30-31.
3. Vladimirov Yu.A., Potapenko A.Ya. Fiziko-chimicheskie osnovy fotobiologicheskich przessov. – Kiev.: Vischa shkola. 1989. - 196 s.
4. Voloschenko O.I., Mudryy I.V. Gigienicheskoe znachenie poverchnostno-aktivnych veschestv. — K.: Zdorov'ya, 1991. 174 s.
5. Voloschenko O.I., Mudryy I.V., Kuz'mina A.I., Golen-kova L.G. Gigienicheskaya harakteristika poverchnostno-aktivnych veschestv pri kompleksnom i kombinirovan-nom ich vozdeystvii na organizm // Vrachebnoe delo. 1988. - № 5. — S. 99-101.
6. Gubskiy Yu.I. Perekisnoe okislenie membrannych li-pidovi ego regulyaziya pri chimicheskom porazhenii pe-cheni. – Kiev: Zdorov'ya. -1989.- S. 93-113.
7. Dechtyar' A.V., Zhukov V.I., Evtushenko L.G. Vliyanie gru-ppy novych poverchnostno-aktivnych veschestv na okisli-tel'no-vosstanovitel'nye prozessy elych krys v ek-sperimente // Biologicheskoe deystvie faktorov okru-zhayuschey sredy. Char'kov. - 1996. - S. 53-56.
8. Zhukov V.I. Mediko-biologicheskie aspekty problemy ochrany vodnych ob'ektov ot zagryazneniya poverchnostno aktivnymi veschestvami/ Zhukov V.I., Kratenko R.I., Rezunenko Yu.K. [dr.] // Char'kov, 2000. – 397 s.
9. Zhukov V.І., Mіtryaєv A.B., Kratenko R.І. Dіya іonіzuval'nogo vipromіnennya ta 12-kraun-4 na aktivnіst' antioksidantnoї sistemi y іntensivnіst' perekisnogo okislennya lіpіdіv // Ukraїns'kiy radіologіchniy zhurnal. — 2001. — № 1. — S. 37-40.
10. Zhumabekova, B.K. Biochimicheskie pokazateli v ozenke funkzional'nogo sostoyaniya pecheni u rabochich rezino-technicheskogo proizvodstva /B.K. Zhumabekova, A.M. Baymanova, A.M. Rachmetova //Medizina truda i pro-mekologiya.- 2005.-№2.-S.24-28.
11. Zayzeva O.V. Vliyanie makroziklicheskich efirov i prostych poliefirov na fond mikroelementov v orga-nizme belych krys // Eksperimental'naya i klinicheskaya medizina. 2000. - № 2. - S. 43-46.
12. Zolotarevskaya L.A., Zhukov V.I., Zovskiy V.N. Biologi-cheskaya aktivnost' detergentov v svyazi s problemoy ochrany vodnych ekosistem. Char'kov: RIP Original, 1998.- 174 s.
13. Kudryashov, Yu.B. Osnovy radiazionnoy biofiziki / Yu.B. Kudryashov, B.S. Berenfel'd. M.: Izd-vo MGU, 1982. -
302 s.
14. Kuzin, A.M. Radiotoksiny / A.M. Kuzin, V.A. Kopylov. M.: Nauka, 1983. -173 s.
15. Kuzin A.M. Dinamika nakopleniya i vzaimosvyaz' li-pidnych radiotoksinov i chinonov / A.M. Kuzin, Yu.B. Kudryashev, N.E. Lebedeva // Radiotoksiny. - Moskva, 1966.-S. 186-191.
16. Kuzin, A.M. Strukturno-metabolicheskaya teoriya v ra-diobiologii / A.M. Kuzin. M.: Nauka, 1986. - 284 s.
17. Severin S.E. Mechanizmy deystviya i biologicheskaya rol' ziklaznoy sistemy.- Moskva: Nauka, 1981. – 196s.
18. Ustinova A.A. Prozessy perekisnogo okisleniya lipi-dov v usloviyach chronicheskogo deystviya malych doz ra-diazii: avtoref. dis. na soiskanie uchenoy stepeni kand. biol. nauk: spez. 03.00.04 «Biochimiya» / A.A. Us-tinova. – Ufa, 1999. – 22s.
19. Emanuel' Ya.M. Zepnye reakzii. / Ya.M. Emanuel', G.E. Zaikov, V.A. Krizman M.: Nauka, 1989. 336s.
20. Evans W.H., David E.J. Biodegradation of mono, di and triethylene glycols in river waters under controlled Laborstory conditions // Water Res. 1974. - Vol. 8, № 2. -P. 97-100.
21. Kuna P. Acute toxicity and radioprotective effects of amifostine (WR-2721) or cystamine in single whole body fission neutrons irradiated rats / P. Kuna, M. Dostál, O. Neruda et al. // J. Appl. Biomed. – 2004. – Vol. 2, № 1. – P. 43-49.
22. Lebret E. Indicators of public health and environment quality // The added value of geographical information systems in public and environment health / M.J.C. de Lepper et al., Kluwer academic publishers netherlands. 1995. - P. 25-39.
23. Mamett L.J. Oxydoradicals and DNA damamge. / L.J. Mamett // Carcinogenesis. 2000.V. 21, №3. P.361-370.
24. Marston H.R., Allen S.H. Function of copper in the metavolism of iron // Nature. -1967.-Vol. 215.-P. 645-647.
25. Parasassi T. Evidence for an increase in water concentration in bilayers after oxidative damage of phospholipids induced by ionizing radiation / T. Parasassi, A.M. Giusti, E. Gratton // Int. J. Rad. Biol. — 1994. — № 65. – p. 329 – 334.
26. Regan H.A. Effect of ceruloplasmin on plasma iron in copper deficien swine // Amer. J. Phisiol. 1969. Vol. 217, № 5.-P. 1320-1323.
27. Tappel A.A. Lipids and their oxidation. Westport A.V.J.Publ.Co.Inc., 1962. Schick M.J. Nonionic surfactants. London, 1967. - P. 923-927.
28. Wilson J. Teratogenic effects of environmental chemicals // Fed. Proc. — 1977. — Vol. 36, №5.-P. 1698-1703.
Williams F. The formation of free radicals and the consequences of their reactions in vivo // Protochem. And protobiol. 1972. - Vol. 28, № 4-5. - P. 737-797.
Published
2017-03-21
How to Cite
Popova, T., Zharova, N., Kolesnik, I., Apolonina, A., Pogorelov, V., Titkova, A., Bagmut, I., & Zhukov, V. (2017). THE TYPICAL PATHOCHEMICAL REACTIONS OF THE DAMAGING IMPACT OF DETERGENTS AS SOURCES OF RADIOTOXINS. The Medical and Ecological Problems, 19(5-6), 14-16. Retrieved from https://ecomed-journal.org/index.php/journal/article/view/57