ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ МAPLE У НАВЧАННІ МЕДИЧНІЙ І БІОЛОГІЧНІЙ ФІЗИЦІ

  • H. Yu. Morokhovets
  • M. S. Saienko
  • Yu. V. Lysanets Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
  • O. V. Silkova

Abstract

Комп’ютеризація навчання стає невід'ємною складовою освітнього процесу. Розвиток техніки, мобільних технологій зумовлює необхідність вдосконалення та оновлення навчальних курсів. Використання програмного забезпечення у навчальному процесі набуває широкого розповсюдження, що вимагає від сучасного студента вільного володіння математичним апаратом, знання основ програмування та вміння працювати на рівні впевненого користувача із різноманітними програмними засобами, додатками. Особливо актуальною є необхідність застосування комп’ютерних технологій під час вивчення тем, винесених на самостійне вивчення. Впровадження інформаційних технологій дозволить збагатити зміст і урізноманітнити способи оволодіння новими темами, стимулювати студентів до самонавчання та саморозвитку. Статтю присвячено застосуванню пакету прикладної математики Maple під час навчального процесу студентів вищих медичних закладів.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Лєнкова О.О., Мороховець Г.Ю., Міщенко С.В. Формування інформаційно-комунікаційних компетенцій майбутніх лікарів на засадах використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. 2015. №3-1 (51).
2. Крупський Я. Проблеми ефективної роботи студентів під час використання навчальних Maple тренажерів з покрокового розв’язання типових задач вищої математики / Я. Крупський, В. Михалевич // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2011. Ч. 3. С. 130-135. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2011_3_19.
3. Lysanets Yuliia; Morokhovets, Halyna; Bieliaieva, Olena. Stylistic features of case reports as a genre of medical discourse. Journal of medical case reports, 2017, 11.1: 83.
4. Саєнко М.С., Мороховець Г.Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у майбутній професійній діяльності в процесі вивчення медичної інформатики //Імідж сучасного педагога. – 2018. – №. 3 (180). – С. 18-21.
5. Казнадій С.П., Мурашковська В.П., Руновська Л.А. використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –2016. –№ 2 (56).
6. Михалевич В. М Підвищення ефективності самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів за допомогою Maple-технологій (перевіряючий комплекс) / Михалевич В.М., Крупський Я. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2010. – Випуск 22. – С. 285-290.
7. Михалевич В.М. Використання систем комп’ютерної математики у процеcі навчання студентів ВНЗ : монографія / В. М. Михалевич, О. І. Тютюнник. — Вінниця : ВНТУ, 2016. — 279 с.
8. Клочко В.І. Застосування новітніх інформаційних технологій при вивченні вищої математики у технічному вузі : навч.-метод. посіб. / В. І. Клочко. — Вінниця : ВДТУ, 1997. — 300 с.
9. Співаковський О.В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей : монографія / Співаковський О. В. — Херсон : Айлант, 2003. — 228 с.
10. Триус Ю.В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики : монографія / Юрій Васильович Триус. — Черкаси : Брама-Україна, 2005. — 400 с. 22.
11. Подошвелев Ю. Г. Об’єктивність використання систем комп’ютерної математики в навчальному процесі / Ю. Г. Подошвелев // Імідж сучасного педагога. – 2003. – № 1. С. 38–41.
12. Подошвелев Ю.Г. Диференціальні та інтегральні рівняння : навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету / Ю. Г. Подошвелев. – Полтава : РІО – 2008. – 276 с.
13. Morokhovets H.Yu. Developing the Professional Competence of Future Doctors in the Instructional Setting of Higher Medical Educational Institutions / H. Yu. Morokhovets’, Yu. V. Lysanets’ // Wiadomości Lekarskie. – 2017. – T. LXX. – № 1. – P. 101-104.
14. Lysanets Yu. Stylistic Features of Case Reports as a Genre of Medical Discourse [Electronic resource] / Yu. Lysanets, H. Morokhovets, О. Bieliaieva // Journal of Medical Case Reports. – 2017. – Vol.11. – №83. – Access mode : https://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13256-017-1247-x.
15. Zhaldak M.I. Vplyv novoyi informatsiynoyi tekhnolohiyi na zmist osvity/ M.I. Zhaldak, N.V. Morze, A.H. Oliynyk, V.S. Ramsʹkyy // Suchasna informatsiyna tekhnolohiya v navchalʹnomu protsesi: zb. nauk. pratsʹ. – K.: Znannya, 1991. – P. 33–38.
Published
2018-03-20
How to Cite
Morokhovets, H. Y., Saienko, M. S., Lysanets, Y. V., & Silkova, O. V. (2018). ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ МAPLE У НАВЧАННІ МЕДИЧНІЙ І БІОЛОГІЧНІЙ ФІЗИЦІ. The Medical and Ecological Problems, 22(1-2), 60-62. https://doi.org/10.31718/mep.2018.22.1-2.13